Vzpostavitev projektne enote za izvedbo dezinstitucionalizacije

Inštitut RS za socialno varstvo kot projektni partner skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skuša zagotoviti podlage za zaključek procesa dezinstitucionalizacije (DI) v Sloveniji, obenem pa članice in člani strokovne ekipe soustvarjamo celosten sistem dezinstitucionalizacije.

Prizadevamo si izpolniti zahteve številnih mednarodnih dokumentov na ravni Evropske Unije, Evropskega Sveta in Združenih narodov. Skupne evropske smernice za prehod od institucionalne v skupnostno oskrbo poudarjajo, da so institucionalne oblike oskrbe neprimerne za življenje, segregirajoče in celo škodljive za stanovalce.

Prav tako Konvencija ZN o pravicah invalidov, katere podpisnica je tudi Slovenija, vsem ljudem z ovirami priznava pravico, da živijo v skupnosti, države pogodbenice pa poziva, da sprejemajo učinkovite in ustrezne ukrepe, ki jim zagotovijo uživanje te pravice.

Kljub evropskim trendom dezinstitucionalizacije pa v Sloveniji še vedno večji del oskrbe za ljudi, ki doživljajo duševne stiske, pokriva institucionalno varstvo, skupnostnih oblik bivanja in skupnostnih storitev pa je bistveno premalo.

Z namenom izpolnjevanja zahtev mednarodnih dokumentov je bila na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vzpostavljena projektna enota, ki bo v sodelovanju z nami:

-preučila stanje na področju DI v Sloveniji;

-opredelila področja DI, ki jih je potrebno še urediti;

-pripravila zakonske osnutke ter nacionalne strategije, ki bodo omogočile usklajeno izvajanje aktivnosti za vzpostavitev sistema DI;

-povezala vse relevantne deležnike na področju vzpostavitve sistema DI, jim zagotovila strokovne vire in gradiva;

-pripravila strokovne podlage za izvedbo drugih operacij v pristojnosti investitorja na področju DI in

-nadzirala napredovanje izgradnje sistema DI.

Glavni cilj DI je organizacija služb in vzpostavitev storitev, s katerimi bomo odgovarjali na potrebe ljudi in nadomestili institucionalno oskrbo, ki je neustrezna. Prizadevamo si, da bi ljudje ob podpori izvajalcev zdravstvenih in socialnih storitev dolgotrajne oskrbe v skupnosti lahko čim dlje ostali v svojem domačem okolju in da se bo čim več tistih, ki so trenutno v institucionalni oskrbi, preselilo nazaj v skupnost.

Končni cilj DI je, da bi nekoč lahko vsi ljudje živeli v domačem okolju. Zavedamo se, da je pot do tam dolga in še zdaleč ne preprosta, a mogoča. Predpogoj za to je kakovosten kader za oskrbo v skupnosti in razvejana mreža skupnostnih služb. Na to pot smo se že podali, kajti proces dezinstitucionalizacije je v polnem razmahu v posebnem socialnovarstvene zavodu Domu na Krasu v Dutovljah in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem. V obeh zavodih naša ekipa izvaja program preselitve v skupnost.

Naše aktivnosti so povezane tudi z izvedbo analize stanja in pregleda obstoječih storitev institucionalnega varstva in oskrbe v skupnosti ter informiranjem in osveščanjem različnih javnosti. Oblikovali smo spletno stran, na kateri bo med drugim mogoče najti bazo znanja z relevantnimi informacijami s področja DI, strokovno in znanstveno literaturo, dobre domače -in tuje prakse ter vizualizacije podatkov in študij. Vsebino bomo sproti dodajali, tako obvestila in novice o raznih dogodkih, povezanih z DI, kot druge vsebine.

Želimo vzpostaviti moderno, ažurno in zanimivo spletno stran, ki ne bo namenjena le tistim, ki se jih DI neposredno dotika, ampak tudi splošni javnosti. Prepričani smo, da ni dovolj, če so o DI informirani le tisti, ki so neposredno povezani z njo, ampak je to pomembna tema za vsako prebivalko in vsakega prebivalca.

Z namenom informiranja ožje in širše javnosti bomo organizirali tudi enodnevne posvete in fokusne skupine. Menimo, da nasprotovanje dezinstiticionalizaciji in nezanimanje zanjo izhajata tudi iz nepoznavanja kompleksnih procesov in strokovnih podlag, ki stojijo za tem zapletenim izrazom.

Upamo, da bodo ti in drugi dogodki pripomogli k spoznavanju vsebine ter rahljanju nasprotovanj in da bodo obenem v čim več ljudeh sprožili zanimanje za to tematiko. Pripravili bomo tudi druga gradiva, ki jih bo mogoče najti na spletni strani.