Drugi projekti

Getting a Life

Namen projekta je podpora naročniku pri procesu dezinstitucionalizacije posebnega zavoda Demir Kapija v Severni Makedoniji v skupnostno oskrbo. Aktivnosti so namenjene oceni stanja, pripravi načrta preobrazbe zavoda, pripravi metodologije za spremljanje procesa preobrazbe, pripravi načrta in izvedbi izobraževanja zaposlenih. Ukvarjamo se tudi z drugimi podpornimi aktivnostmi. Gre za podoben projekt, kot sta pilotna projekta v Sloveniji za preobrazbo Doma na Krasu in CUDV Črna na Koroškem. Cilj je preselitev vsaj 45 stanovalk in stanovalcev iz zavoda v skupnost.

Projekt poteka od 1. septembra 2020 do 31. decembra 2022, financira se iz projekta People in Need, Češka.

Za več informacij si oglejte njihovo spletno stran.


Ocena stanja na področju skupnostnih služb in dezinstitucionalizacije na Kosovem

Namen projekta je raziskati, kakšno je trenutno stanje na področju dezinstitucionalizacije v Republiki Kosovo. V okviru projekta pripravljamo analizo politik in zakonodaje na področju socialnega varstva, zbiramo osnovne podatke o ljudeh z ovirami, o obstoječih izvajalcih in storitvah na Kosovu, ki so jim na voljo. Prav tako bomo popisali primere dobrih in slabih praks na področju dezinstitucionalizacije.

Ciljne skupine raziskovanja so otroci, odrasli in stari ljudje. Glavni izdelek projekta bo poročilo o stanju dezinstitucionalizacije na Kosovem, izdelali pa bomo tudi priporočila o tem, kako podpreti proces dezinstitucionalizacije. Raziskovanje, vključno s terenskim delom in pripravo poročila, bo potekalo vse do konca januarja 2022.
Zaposleni pri IRSSV projekt izvajamo v sodelovanju z organizacijo People in Need (PIN). To je nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje na področju humanizma, svobode, enakopravnosti in solidarnosti. V PIN-u verjamejo, da imamo vsi ljudje pravico do dostojnega in svobodnega življenja.

Za več informacij si oglejte njihovo spletno stran.


Voices for Justice: Communicating with Victims of Crime with Disability

Dostop do informacij in učinkovita komunikacija sta bistvenega pomena za ljudi z ovirami, ki so žrtve kaznivih dejanj, da lahko enako kot drugi sodelujejo v kazenskopravnih postopkih.

Direktiva 2012/29/EU in Konvencija o pravicah invalidov ljudem z ovirami priznavata pravico do sodnega varstva, do informiranja, komuniciranja, itd. Ko ljudje z ovirami v kazenskih postopkih ne dobijo informacij na način, ki ga razumejo, ali ne dobijo priložnosti, da izrazijo svoje potrebe in izkušnje, so te pravice kršene.

Namen projekta je, da z akcijskim raziskovanjem, povezovanjem različnih strok in ustvarjanjem praktičnih orodij izboljšamo dostop upravičencev do njihovih pravic iz Direktive in do potrebne podpore in pripomočkov za komunikacijo. Poleg tega želimo strokovnjakom v pravosodnem sistemu zagotoviti potrebna orodja za izboljšanje komunikacije z osebami z ovirami, ki so žrtve kaznivih dejanj.

V okviru projekta bomo pripravili štiri priročnike za strokovnjake in upravičence ter sedem nacionalnih poročil o ugotovitvah raziskav. Naloga IRSSV je poskrbeti za razvoj metodologije in orodij, usklajevanje izvajanja raziskav in zbiranja podatkov v sedmih državah projekta, pripravo nacionalnega poročila za Slovenijo ter izvedbo zagovorniške akcije.

Za več informacij si oglejte njihovo spletno stran.


Towards a more Inclusive Europe

Namen projekta je evalvirati štiriletni program »Delivering the Inclusion Europe Work Programme (2018-2021)«, financiranega s strani Evropske Unije. Ugotoviti želimo, kakšen vpliv je imel program v zadnjih štirih letih na življenja ljudi z intelektualnimi ovirami v Evropi. Na podlagi evalvacije bomo podali nekaj predlogov za razvoj organizacije Inclusion Europe.

Pri evalviranju bomo predvsem pozorni, da vključimo glas ljudi z intelektualnimi ovirami in jih zastopamo. Za pripravo evalvacije bomo uporabili sekundarno gradivo, izvedli fokusne skupine in intervjuje. Pripravili bomo tudi vprašalnik v lahkem branju, ki bo skupaj z razlago projekta v slovenščini in angleščini dostopen na spletni strani IRSSV DI.

Poleg tega bomo organizirali še dve spletni srečanji z namenom posvetovanja s ključnimi deležniki in z osebami z intelektualnimi ovirami. Končni evalvaciji bomo priložili povzetek evalvacije v lahkem branju.

Projekt traja od prvega novembra 2021 do 28. februarja 2022, financira pa se iz projekta Inclusion Europe, Belgija.